top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

     นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำโดยบริษัทครูลูกชาวนา จำกัด ซึ่งให้บริการการเป็นสมาชิกที่สามารถเลือกรับบริการได้ตามความต้องการ ซึ่งสมาชิกสามารถเข้าถึงเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการสอบราชการ ผ่านแอพพลิเคชั่น HastashgKru โดยใช้อินเทอร์เน็ตไปยัง สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ บางประเภทที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่เข้าใช้งานแอพพิเคชั่นได้

    นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งทางเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดียและช่องทางอื่น ๆ แก่ลูกค้า สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด การที่ท่านใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ถือว่าท่านได้ยอมรับวิธีปฏิบัติของบริษัทที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายและปรับปรุงการบริการให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายที่ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ บริษัทอาจมีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว จึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายเป็นระยะๆ เพื่อที่ท่านจะได้ทราบนโนบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดของบริษัท

  1. การเป็นสมาชิกในแอพพลิเคชั่น HastashgKru ของบริษัทครูลูกชาวนา                                                                         1.1. การเป็นสมาชิกแอพพลิเคชั่น HastashgKru ของคุณจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยุติการเป็นสมาชิก ในการใช้บริการของแอพพลิเคชั่น HastashgKru คุณต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานแอพพลิเคชั่น HastashgKru และให้วิธีการชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งวิธีไว้กับเรา “วิธีการชำระเงิน” หมายถึงวิธีการสำหรับการชำระเงินที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับ โดยอาจมีการปรับปรุงเป็นระยะๆ                                                          1.2. เราอาจเสนอแพ็คเกจการเป็นสมาชิก แผนให้บริการการเป็นสมาชิกบางประเภทอาจมีเงื่อนไขและข้อจำกัดแตกต่างกัน ซึ่งจะมีการเปิดเผยในเวลาที่คุณสมัครลงทะเบียนหรือในการสื่อสารกับคุณโดยทางอื่น     

         1.3. ข้อเสนอรายการส่งเสริมการขาย เราอาจเสนอข้อเสนอพิเศษสำหรับส่งเสริมการขาย แพ็คเกจ หรือการเป็นสมาชิกเป็นครั้งคราว โดยการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอให้เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนข้อเสนอและระงับการใช้งานบัญชีของคุณในกรณีที่เราเห็นว่าคุณสมบัติของคุณไม่ตรงตามเงื่อนไข สมาชิกในครัวเรือนที่เป็นสมาชิกแอพพลิเคชั่น HastashgKru อยู่แล้วหรือที่เพิ่งเป็นสมาชิกเมื่อไม่นานมานี้อาจไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับข้อเสนอแนะนำบางรายการ เราอาจใช้ข้อมูล เช่น ID ของอุปกรณ์ วิธีการชำระเงิน หรือที่อยู่อีเมลของบัญชีที่ใช้กับการเป็นสมาชิกแอพพลิเคชั่น HastashgKru ที่มีอยู่หรือที่ยกเลิกการเป็นสมาชิกเมื่อไม่นานมานี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในการได้รับข้อเสนอ ข้อกำหนดคุณสมบัติการได้รับสิทธิ์ รวมทั้งข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ จะถูกเปิดเผยเมื่อคุณสมัครลงทะเบียนรับข้อเสนอ หรือโดยช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่มีให้กับคุณ

         1.4. การเรียกเก็บค่าบริการและการยกเลิก
               1.4.1 รอบการเรียกเก็บค่าบริการ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการสมาชิกในการใช้บริการแอพพลิเคชั่น HastashgKru  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของคุณ เช่น ภาษีและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม โดยเรียกเก็บตามวิธีการชำระเงินของคุณในวันที่ที่ใช้ชำระค่าบริการที่ระบุไว้ในหน้า "บัญชี" ของคุณ โดยระยะเวลาของรอบการเรียกเก็บค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทการสมัครสมาชิกที่คุณเลือก เมื่อสมัครลงทะเบียนใช้บริการ ในบางกรณี วันที่ที่ใช้ชำระค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น หากวิธีการชำระเงินของคุณไม่สามารถใช้ชำระค่าบริการได้สำเร็จ เมื่อคุณเปลี่ยนแพ็คเกจการสมัครสมาชิก หรือในกรณีที่การเป็นสมาชิกแบบมีค่าใช้จ่ายของคุณเริ่มต้นในวันที่ที่ไม่มีอยู่ในบางเดือน โปรดไปที่เว็บไซต์ krulukchaona.com
             1.4.2. วิธีการชำระเงิน ในการใช้บริการของแอพพลิเคชั่น HastashgKru คุณต้องให้วิธีชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งวิธีไว้กับเรา คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บผ่านวิธีการชำระเงินใดๆ ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณในกรณีที่วิธีการชำระเงินหลักของคุณถูกปฏิเสธหรือไม่พร้อมใช้งานสำหรับการชำระค่าบริการการสมัครสมาชิก คุณยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้อันเนื่องมาจากการหมดอายุ จำนวนเงินไม่เพียงพอ หรือสาเหตุอื่น และคุณไม่ได้ยกเลิกบัญชีของคุณ เราสามารถระงับการเข้าถึงบริการของคุณจนกว่าเราจะสามารถเรียกเก็บค่าบริการผ่านวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องได้ สำหรับวิธีการชำระเงินบางประเภท ผู้ออกใบเรียกเก็บค่าบริการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบางอย่างจากคุณ เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างประเทศหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกับวิธีการชำระเงินของคุณ การเรียกเก็บภาษีท้องถิ่นอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ ตรวจสอบรายละเอียดกับผู้ให้บริการวิธีการชำระเงิน
             1.4.3. การยกเลิก คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกแอพพลิเคชั่น HastashgKru ของคุณได้ทุกเมื่อ โดยคุณจะยังสามารถเข้าถึงบริการของแอพพลิเคชั่นHastashgKru ได้จนถึงช่วงสิ้นสุดการเรียกเก็บค่าบริการของคุณ ทั้งนี้ เท่าที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ จะไม่มีการคืนเงินค่าบริการ และเราจะไม่คืนเงินหรือเครดิตสำหรับช่วงการเป็นสมาชิกใดๆ 

             1.4.4. การเปลี่ยนแปลงราคาและแผนให้บริการสมาชิก เราสามารถเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจการสมัครสมาชิกและราคาการให้บริการได้เป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงราคาหรือแพ็คเกจการสมัครสมาชิกของคุณจะมีผลหลังจากที่ได้แจ้งให้คุณทราบแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

       1.5.  รหัสผ่านและการเข้าถึงบัญชี สมาชิกที่สร้างบัญชีแอพลิเคชั่น HastashgKru และเป็นเจ้าของวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการเรียกเก็บค่าบริการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นผ่านทางบัญชีแอพลิเคชั่น HastashgKru อนึ่ง เพื่อคงไว้ซึ่งการควบคุมบัญชีและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้บัญชีได้ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลประวัติการรับชมของบัญชี) เจ้าของบัญชีต้องคงไว้ซึ่งการควบคุมอุปกรณ์พร้อมใช้งานแอพลิเคชั่น HastashgKru ที่ใช้เพื่อเข้าถึงบริการ และไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรายละเอียดวิธีการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับบัญชีให้บุคคลอื่นทราบ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอัปเดตและรักษาความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่คุณมอบให้กับเรา เราสามารถระงับบัญชีหรือพักการใช้งานบัญชีของคุณเพื่อปกป้องคุณ แอพพลิเคชั่น HastashgKru หรือพันธมิตรของเรา จากการโจรกรรมข้อมูลระบุตัวตนหรือกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงอื่นๆ

2. บริการของบริษัทครูลูกชาวนา

   2.1. คุณต้องมีอายุขั้นต่ำ 18 ปี หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในจังหวัด ภูมิภาคหรือประเทศของคุณ เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของบริการแอพพลิเคชั่น HastashgKru ผู้เยาว์สามารถใช้บริการของเราได้เฉพาะในกรณีที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้น

   2.2. บริการของบริษัทครูลูกชาวนา และเนื้อหาใดๆ ที่เข้าถึงผ่านบริการมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่การใช้งานเชิงพาณิชย์เท่านั้นและไม่สามารถแบ่งปันกับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในครัวเรือนของคุณ ระหว่างที่คุณเป็นสมาชิกแอพพลิเคชั่น HastashgKru เราให้สิทธิ์แบบจำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ในการเข้าถึงบริการของแอพพลิเคชั่น HastashgKru และเนื้อหาของแอพพลิเคชั่น HastashgKru คุณจะไม่ได้รับการโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใดๆ ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อการแสดงสาธารณะ

   2.3. โดยหลักแล้ว คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาของแอพพลิเคชั่น HastashgKru ส่วนใหญ่ได้ภายในประเทศซึ่งคุณได้ลงทะเบียนบัญชีของคุณไว้และในตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เรานำเสนอบริการและที่เราให้สิทธิ์ในการใช้งานเนื้อหาดังกล่าวของเราเท่านั้น 


    2.4. คุณตกลงที่จะใช้บริการของ บริษัทครูลูกชาวนา รวมถึงคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ตามกฎหมาย กฎและระเบียบที่ใช้บังคับทั้งหมด หรือข้อจำกัดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการหรือเนื้อหาที่มีอยู่ในบริการนี้ คุณตกลงที่จะไม่เก็บ ทำซ้ำ แจกจ่าย แก้ไข แสดง ดำเนินการ เผยแพร่ ให้สิทธิ์การใช้งาน สร้างงานลอกเลียนแบบ เสนอขายหรือใช้ (ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้) เนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่หรือที่ได้รับจากหรือผ่านบริการของบริษัทครูลูกชาวนา นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะไม่เลี่ยง ลบ แก้ไข ปิดการทำงาน ลดคุณภาพ หรือขัดขวางการคุ้มครองเนื้อหาในบริการของ บริษัทครูลูกชาวนา ไม่ใช้โรบอต สไปเดอร์ สแครปเปอร์ หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ เพื่อเข้าถึงบริการของบริษัทครูลูกชาวนา ไม่ถอดรหัส ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือถอดแยกชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์ หรือผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านบริการของ บริษัทครูลูกชาวนา ไม่ใส่รหัสหรือผลิตภัณฑ์ใดก็ตามหรือจัดการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของบริการ บริษัทครูลูกชาวนา ด้วยวิธีใดก็ตาม หรือใช้วิธีการทำเหมืองข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล หรือดึงข้อมูลใดก็ตาม นอกจากนี้ คุณตกลงยอมรับที่จะไม่อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือส่งหรือถ่ายทอดสื่อวัสดุใดก็ตามที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทครูลูกชาวนา รวมถึงไวรัสซอฟต์แวร์ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมอื่นใดก็ตาม เราสามารถระงับหรือจำกัดการใช้บริการหากคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานหรือมีส่วนร่วมในการใช้บริการที่ผิดกฎหมายหรือที่เป็นการฉ้อโกง

3. การรับประกันและการจำกัดความรับผิดชอบ

        บริการของ บริษัทครูลูกชาวนา นำเสนอให้กับคุณ "ตามสภาพจริง" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการของเราอาจมีการหยุดชะงักหรือมีข้อผิดพลาด คุณสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากเรา ในกรณีค่าเสียหายจากพฤติการณ์พิเศษ ค่าเสียหายโดยอ้อม และค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่จำกัดการรับประกันที่ไม่สามารถสละสิทธิ์ได้หรือสิทธิ์ในการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งคุณอาจได้รับตามกฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศที่คุณพักอาศัยอยู่ 


4. การสละสิทธิ์การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีแบบกลุ่ม เท่าที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณและบริษัทครูลูกชาวนาตกลงว่าแต่ละฝ่ายอาจเรียกร้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งในฐานะส่วนตัวหรือแต่ละบุคคลเท่านั้น และไม่ใช่ในฐานะที่เป็นโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการดำเนินคดีผ่านตัวแทนในลักษณะใดก็ตาม นอกจากนี้ เท่าที่สามารถกระทำได้ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่ทั้งคุณและบริษัทครูลูกชาวนา ตกลงเป็นอย่างอื่น ศาลไม่อาจรวมฟ้องของบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเข้ากับฟ้องของคุณ และไม่อาจพิจารณาการดำเนินคดีผ่านตัวแทนหรือดำเนินคดีแบบกลุ่มไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

 

 

 

5. ข้อกำหนดอื่นๆ

     5.1. กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดการใช้งานนี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

     5.2. สื่อวัสดุไม่พึงประสงค์ บริษัทครูลูกชาวนา ไม่ยอมรับสื่อวัสดุหรือความคิดที่ไม่ได้ร้องขอสำหรับเนื้อหาของบริษัทครูลูกชาวนา และจะไม่รับผิดชอบต่อความคล้ายคลึงกันของเนื้อหาหรือการจัดทำโปรแกรมในสื่อใดก็ตามกับสื่อวัสดุหรือแนวความคิดที่ส่งไปยังบริษัทครูลูกชาวนา

     5.3. ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและคุณสมบัติต่างๆ หรือหากต้องการความช่วยเหลือทางด้านบัญชี โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของบริษัทครูลูกชาวนา ซึ่งเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ krulukchaona.com ในบางกรณี ฝ่ายบริการลูกค้าอาจให้ความช่วยเหลือกับคุณได้ดีที่สุดโดยใช้เครื่องมือสนับสนุนการเข้าถึงจากระยะไกลซึ่งเราจะสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างเต็มที่ หากคุณไม่ต้องการให้เราเข้าถึงในลักษณะดังกล่าว คุณไม่ควรอนุญาตให้มีการสนับสนุนผ่านเครื่องมือการเข้าถึงจากระยะไกล และเราจะให้ความช่วยเหลือกับคุณด้วยวิธีการอื่นแทน ในกรณีที่มีการขัดกันระหว่างข้อกำหนดการใช้งานและข้อมูลที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าหรือส่วนอื่นๆ ของเว็บไซต์ของเรานำเสนอให้ ให้ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้มีผลบังคับใช้

    5.4. การคงอยู่ หากข้อกำหนดใดในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ได้รับการพิจารณาว่าไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ข้อกำหนดอื่นที่สมบูรณ์ ชอบด้วยกฎหมาย และสามารถบังคับได้จะยังคงมีผลและบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์


    5.5 การสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ (เช่น การอนุมัติการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านหรือวิธีการชำระเงิน ข้อความยืนยัน หนังสือแจ้ง) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ผ่านทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ระหว่างการสมัครลงทะเบียน

6. ข้อมูลติดต่อบริษัท

   

 ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้ 

17/76 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงหน้องค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160

หรือติดต่อ e-mail : krulukchaona.work@gmail.com 

bottom of page