top of page

ครูการศึกษาพิเศษ

“ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความว่า ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีที่ผ่านการประเมินทักษะการสอนคนพิการตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการกําหนด และปฏิบัติหน้าที่สอน จัดการศึกษา นิเทศ หรือหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน”

อ้างอิง พรบ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2556

ครูการศึกษาพิเศษ

เรียนได้ที่ไหน?

มหาลัยที่เปิดสอบ ส่วนมากอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาลัยอื่นๆ ในคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ สามารถค้นหามาหลัยที่เปิดเรียนได้ทั่วไป เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จบแล้วเป็นครูในสาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ มีใบประกอบวิชาชีพครู สามารถสอบเข้ารับข้าราชการครูได้

69548758_2366764920263867_78590114869941

สังกัดที่เปิดสอบ

การเปิดสอบครูผู้ช่วยเอกการศึกษาพิเศษ เปิดสอบหลายสังกัดดังนี้ครับ 

1. สพฐ. เปิดรับโดยตรง บรรจุเป็นข้าราชการครูอยู่ในโรงเรียนเรียนร่วม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. สศศ.  บรรจุเข้าสังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ

3. กทม.  บรรจุเข้าในสังกัดกรุ้งเทพมหานคร

4. ท้องถิ่น ในตำแหน่งนักวิชาการ

ครูการศึกษาพิเศษ

ทำงานในสาขาอาชีพ

นอกจากสามารถสอบเข้ารับราชการครูแล้ว คนที่เรียนเอกการศึกษาพิเศษ สามารถทำงานในสาขาอาชีพอื่นๆ ได้ดังนี้ 

1. นักวิชาการ ของโรงพยาบาล

2. นักวิชาการการศึกษา ในท้องถิ่น

3. อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย

78690808_2465502213723470_39899893434175
bottom of page