top of page

เรียนครูสาขาใดมีโอกาศบรรจุมากที่สุด? |krulukchawnaสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ลงหนังสือ การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี


วิชาเอกที่กำหนดไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ให้มีในโรงเรียนระดับประถมศึกษา

วิชาเอกที่กำหนดไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ให้มีในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ดังนี้

1) ประถมศึกษา

2) ปฐมวัย

3) ภาษาไทย

4) คณิตศาสตร์

5) ภาษาอังกฤษ

6) สังคมศึกษา

7) วิทยาศาสตร์


หมายเหตุ

1) หากสถานศึกษาใดไม่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ให้นำสาขาวิชาเอกในลำดับที่ 3-8 มากำหนดเป็นสาขาวิชาเอกถัดจากสาขาวิชาเอกประถมศึกษาตามลำดับ

2) สาขาวิชาเอกเพิ่มเติม สามารถกำหนดตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางฯ และหลักสูตรสถานศึกษา เช่น พลศึกษา, ศิลปะ, ดนตรี เป็นต้น โดยจะต้องกำหนดจำนวนสาขาวิชาเอกให้เท่ากับจำนวนครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด


วิชาเอกที่กำหนดไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ให้มีในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม
เรียบเรียง : ครูลูกชาวนา

Credit : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการดู 1,082 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Komentar


bottom of page