top of page

ประกาศวันเปิดเรียน 1 กรกฎาคมนี้แน่นอน

รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยในระยะแรกนี้ ให้ทยอยผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการศึกษา การอบรม การประชุม หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบ หรือการคัดเลือก โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ขอบคุณข่าว https://moe360.blog/2020/06/02/ประกาศ-ศธ-เรื่อง-การเปิด/

ประกาศวันเปิดเรียน 1 กรกฎาคมนี้แน่นอน
bottom of page