top of page

แจ้งข่าวผู้ปกครอง นักเรียนออทิสติกเข้ารับบริการพัฒนาทักษะก่อนวัยเรียนสู่ชั้นเรียน (Phase I) ฟรี

ครูลูกชาวนานำข่าวดีๆ มาฝากผู้ปกครองครับ โดยเฉพราะผู้ปกครองที่มีนักเรียนออทิสติก นำนักเรียน เข้ารับโครงการพัฒนาทักษะและส่งต่อเด็กพิเศษก่อนวัยเรียนสู่ชั้นเรียน (Phase I) สำหรับเด็กออทิสติกระดับรุนแรงน้อยครับผมโครงการพัฒนาทักษะและส่งต่อเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ CommDis.mahidol.ac.th คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 งานบริการผู้ป่วยคลินิก 02-201-1476, 02-201-1448 สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425 โทรสาร 02-201-2208 Email rama.mahidol.cd@gmail.com


https://med.mahidol.ac.th/commdis/th/content/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-phase-i


ดู 54 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page