top of page

เปิดรับสมัครแล้ว! ครูรัก(ษ์)ถิ่น 65 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Krulukchawna
เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 3

พื้นที่ตำบลที่เปิดรับสมัครปี 2565

นักเรียนชั้นม.6 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ตามพื้นที่ตำบลดังนี้สมัครได้


ศูนย์รับสมัคร

วิธีการสมัคร

ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 8 ตุลาคม 2564


สมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น!!


ตรวจสอบพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเองก่อนสมัคร

นักเรียนและผู้ปครองที่มีภูมิลำเนาอย่างน้อย 3 ปี ตามประกาศเท่านั้นจึงสามารถสมัครได้


เอกสารสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
 1. เอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ฉบับ

  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ฉบับ

  • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ

  • ใบรายงานผลการศึกษา (4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50)

  • เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ)

หมายเหตุ: รวบรวมใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร(โดยต้องแสกนเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียว) เพื่ออัพโหลดในระบบรับสมัครออนไลน์


2. ถ่ายคลิปแนะนำตัวเองและสภาพบ้าน
ภายหลังสมัครแล้ว
ขอบคุณ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียบเรียง : krulukchawna

ดู 3,233 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page