top of page

เช็คเลย!! คุรุสภามีมติรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 แห่ง เพิ่มเติม

จะเรียนใบประกอบวิชาชีครูที่ไหนดี? ต้องเช็คเลยครับ ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 4 แห่ง โดยก่อนหน้านี้ คุรุสภาได้ประกาศรับรองหลักสูตรฯ ไปแล้ว จำนวน 48 แห่ง 49 หลักสูตร รวมเป็นจำนวน  52 แห่ง 53 หลักสูตร 

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563     


เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้

1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต

 2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด และ

3) ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู


โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต  2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด และ 3) ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

          สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2563 จำนวน 52 แห่ง มีดังนี้  

               1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (90 คน)                           2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (180 คน)      

               3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (180 คน)                    4) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (180 คน)                

               5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (180 คน)                          6) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (180 คน) 

               7) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (180 คน)                               8) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (180 คน)  

               9) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (180 คน)             10) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (180 คน) 

               11) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (150 คน)   12) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (120 คน)  

               13) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (120 คน)                         14) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (180 คน) 

               15) มหาวิทยาลัยราชภัฏ         ศรีสะเกษ (180 คน)             16) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (180 คน)  

               17) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (120 คน)                 18) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (180 คน) 

               19) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (180 คน)                       20) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน) 

               21) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (180 คน)                             22) มหาวิทยาลัยตาปี (60 คน) 

               23) มหาวิทยาลัยธนบุรี (120 คน)                                       24) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (150 คน)

               25) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (120 คน)                         26) มหาวิทยาลัยปทุมธานี (60 คน) 

               27) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (60 คน)                                 28) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (150 คน)  

               29) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (180 คน)      30) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (120 คน) 

               31) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (150 คน)                          32) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน) 

               33) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน)                        34) วิทยาลัยเชียงราย (180 คน)            

               35) วิทยาลัยนครราชสีมา (120 คน)         36) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรภาษาไทย 120 คน และภาษาอังกฤษ 60 คน)

               37) วิทยาลัยสันตพล (180 คน)                                         38) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (60 คน)       

               39) สถาบันอาศรมศิลป์ (90 คน)                                       40) มหาวิทยาลัยนครพนม (180 คน)  

               41) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (180 คน)                        42) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (180 คน)  

               43) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  (180 คน)             44) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  (150 คน) 

               45) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  (90 คน)      46) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (180 คน) 

               47) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  (180 คน)                      48) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์สุพรรณบุรี  (90 คน)

               49) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (180 คน)                     50) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (180 คน)   

               51) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (180 คน)                       52) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (180 คน) 

          ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ รายชื่อหลักสูตร และจำนวนรับนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามทางสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ


ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/04/17910/

ครูลูกชาวนาดู 26 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page