top of page

สพฐ. แจ้งทุกเขตพื้นที่ เตรียมพร้อมรับนักเรียน ปี 63 แจ้งวันปิดกลางเทอม 15 วัน

สพฐ. แจ้งทุกเขตพื้นที่ เตรียมพร้อมรับนักเรียน ปี 63 วันปิดภาคเรียน วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 15 วัน


วันที่ 18 เมษายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1548 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตแจ้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการดังต่อไปนี้ . 1. วิธีการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 กรณีโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการมอบตัว ได้แก่ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส และโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ (ยกเว้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย) ให้โรงเรียนดังกล่าวดำเนินการมอบตัวโดยให้เป็นไปตามวิธีการที่โรงเรียนกำหนด . 1.2 การรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้รับสมัครนักเรียนในวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 และจำแนกการรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้ . กรณีที่ 1 โรงเรียนที่มีนักเรียนมาสมัครไม่เต็มแผนหรือพอดีแผนการรับนักเรียนที่กำหนดไว้ ให้โรงเรียนรับนักเรียนเข้าเรียนทุกคน . กรณีที่ 2 โรงเรียนที่มีนักเรียนมาสมัครเกินกว่าแผนการรับนักเรียนที่กำหนดไว้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ร่วมกันกำหนดแนวทางในการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกสำหรับนักเรียนกลุ่มทั่วไปและวิธีการจับฉลากสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ . 1.3 วิธีการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนดำเนินการตามวันที่ที่กำหนดและจัดหาวิธีการที่ความเหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อสำคัญเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ โดยผ่านกระบวนการที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล อาจจะดำเนินการโดยใช้ระบบการรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (โปรแกรมใบสมัคร) Line ของโรงเรียน E-mail ของโรงเรียน Google Forms ไปรษณีย์ หรือวิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทพื้นที่ . 1.4 การจัดส่งเอกสารหลักฐาน ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน หากโรงเรียนตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย . 1.5 การสร้างการรับรู้ให้สาธารณชนได้รับทราบ การเปิดรับสมัคร การคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางอย่างทั่วถึงและเสมอภาค เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล . 1.6 วิธีการสอบคัดเลือก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้วิธีสอบคัดเลือก โดยการจัดสอบและไม่ใช้วิธีออนไลน์ ในการดำเนินการสอบคัดเลือกให้เป็นดังนี้ . 1.6.1. การจัดห้องสอบและอาคารสถานที่ - กรณีที่โรงเรียนจัดสอบ ให้ดำเนินการตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หากใช้ห้องเรียน ให้จัดห้อง ไม่เกินห้องละ 20 คน และ/หรือหากใช้อาคารอเนกประสงค์ (อาทิ ห้องประชุมใหญ่) ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร - กำหนดแผนผังอาคารสอบแบ่งตามกลุ่มสาระวิชาอย่างชัดเจนและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบก่อนวันสอบคัดเลือก เพื่อนำนักเรียนมาสอบตามอาคารที่กำหนด และให้ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนเข้าสอบรออยู่ภายนอกโรงเรียนหรือสถานที่จัดสอบตามที่โรงเรียนจัดให้ - เตรียมสถานที่ เพื่อให้นักเรียนรอก่อนเข้าสอบ โดยดำเนินการภายใต้ แนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด - เตรียมห้องสอบหรือสนามสอบรอง สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเดินทาง มาสอบยังสนามสอบหลักได้ . 1.6.2. เวลาในการสอบคัดเลือก โรงเรียนดำเนินการจัดสอบคัดเลือกในวันเสาร์หรืออาทิตย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะพิจารณาวันที่เหมาะสมในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 และโรงเรียนต้องดำเนินการสอบคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวัน . 1.6.3. การดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้ - ให้ผู้สอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ - มีมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ก่อนเข้าห้องสอบ โดยกำหนดจุดคัดกรอง ก่อนเข้าห้องสอบและหรือตัวอาคารสอบ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบและหรือตัวอาคารสอบ จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการล้างมือหรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือทุกจุดทางเข้า มีการทำความสะอาดพื้นที่ที่นักเรียนต้องใช้สอบและใช้ร่วมกันด้วยน้ำยาถูพื้นที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ จัดห้องสอบคัดแยกนักเรียนที่เข้าข่าย “กลุ่มเสี่ยง” ประสานโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อดูแลส่งต่อ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับผู้ปกครอง . 2. แนวทางการเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนเปิดและปิดภาคเรียน ดังต่อไปนี้ 2.1 ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยไม่มีวันปิดภาคเรียน เว้นแต่โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนครบตามหลักสูตรแล้ว 2.2 ภาคเรียนที่สอง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันปิดภาคเรียน วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 15 วันขอบคุณข้อมูลเพจ : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

ครูลูกชาวนา

ดู 55 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Hozzászólások


bottom of page