top of page

สพฐ. ตั้งศูนย์เฉพาะกิจจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สพฐ. จัดทำคู่มือการเรียนการสอนทางไกลสำหรับครู บุคลากรการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือเทคนิควิธีการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งจะมีการเปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นการเรียนการสอนทางไกลจากผู้ปกครอง ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องอีกด้วย


วันที่

23 เมษายน 2563 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ


นา

ยกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับวันที่ 7 เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ โดยเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวข . สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn From Home) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในระบบทางไกลผ่านดาวเทียมโดยความอนุเคราะห์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และระบบออนไลน์ ออฟไลน์ ในระยะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เหมาะสมและครอบคลุมตามความพร้อมของผู้เรียนในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยกลางในการวางแผนการดำเนินงานการประสานงาน และการกำกับติดตามประเมินผล โดยได้มอบหมายให้ นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป

.

สำหรับการประชุมในวันนี้ ได้มีการหารือในเรื่องของการสำรวจความพร้อมในด้านอุปกรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะมีการขออนุมัติใช้ช่องรายการ กสทช./การเผยแพร่การเรียนการสอนระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รวมถึงการดำเนินการจัดทำสื่อวีดิทัศน์การสอนโดยครูต้นแบบ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ใน OBEC Content Center ชุดโปรแกรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ และเตรียมโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการให้บริการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับระบบ โดยจะมีการจัดให้ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลขึ้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 อีกทั้งจะมีการเตรียมความพร้อมสำหรับครู โดยจัดทำคู่มือการเรียนการสอนทางไกลสำหรับครู บุคลากรการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือเทคนิควิธีการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งจะมีการเปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นการเรียนการสอนทางไกลจากผู้ปกครอง ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องอีกด้วย . ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 2885990


ขอบคุณข่าว เพจประชาสัมพันธ์ สพฐ.

ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page