top of page

ฝากผู้ปกครองครับ นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 ก

ครูลูกชาวนาสวัสดีครับ ผู้ปกครองจะนำวิธีการสอนได้จากที่ใด?

ครูลูกชาวนาได้รวบรวมไว้ให้แล้วครับ ฝากผู้ปกครองเข้าดูแนวทางได้เลย

สำหรับนักเรียนการศึกษาพิเศษสามารถนำไปปรับใช้ได้ครับ 😍😍😍


ด้านล่างลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ... อนุบาลปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/2JQP9Wr หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/3aWE4iG หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/3aU1cyk หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2VcvkOE หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2UYr4DH อนุบาลปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/34nYQ8b หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/2VhGUb8 หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/2wqknRc หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2JXdBp3 หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2JTVX5P ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวน https://bit.ly/34yLMxb https://bit.ly/2JTMOdj https://bit.ly/2yEAzPt https://bit.ly/2xeftqM https://bit.ly/2Rpaf2B https://bit.ly/3e9TUby หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การดำเนินการของจำนวน https://bit.ly/39RMxSZ https://bit.ly/2JQSWmD https://bit.ly/34pWeXn https://bit.ly/2y4EuVK https://bit.ly/3c7TYXJ https://bit.ly/2Xi1WJA https://bit.ly/3c3y7jX หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต https://bit.ly/3b0yzPW https://bit.ly/3c79v9U https://bit.ly/2Rpzcuw https://bit.ly/2RqM83l https://bit.ly/2xY0Isi https://bit.ly/2Va0K8o https://bit.ly/2JPYRZ4 https://bit.ly/39XCoE4 ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว https://bit.ly/3e9VR84 https://bit.ly/2JOiwZH https://bit.ly/39QADbS https://bit.ly/34m444B https://bit.ly/3e2tZTj ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 1 https://bit.ly/3c8NSpJ https://bit.ly/3c7W6Pd https://bit.ly/2yNhtXE https://bit.ly/2xfLij6 https://bit.ly/3c3A1kB ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา https://bit.ly/2UV6hRh https://bit.ly/2RpxUQj https://bit.ly/2XlZcef https://bit.ly/3e8YtmA หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษาไทย https://bit.ly/2VjeNsc https://bit.ly/34lSnuu https://bit.ly/3ei9O3U https://bit.ly/2XmvjKQ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก https://bit.ly/2Xp6Xjs https://bit.ly/2y0l44g https://bit.ly/3aU7zBK https://bit.ly/2JTQYCe หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก https://bit.ly/34o7i7r https://bit.ly/2UVVerd หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน https://bit.ly/3e7IvZM https://bit.ly/2UTh4LR https://bit.ly/3aVNkUj ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ 1 https://bit.ly/2JQ1wlw https://bit.ly/3aVa6LL http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11627 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11628 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11629 ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชและสัตว์ http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11656 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11657 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11660 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11668 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11674 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11675 ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Selfv http://dltv.ac.th/teachplan/episode/26 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family http://dltv.ac.th/teachplan/episode/693 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School http://dltv.ac.th/teachplan/episode/709 ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย http://dltv.ac.th/teachplan/episode/28 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/547 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/557 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/576 ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ http://dltv.ac.th/teachplan/episode/76 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2356 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2364 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2396 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3315 ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ http://dltv.ac.th/teachplan/episode/70 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1203 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1205 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1206 ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2715 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2727 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2750 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2760 ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย http://dltv.ac.th/teachplan/episode/37 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/90 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/193 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/787 ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร http://dltv.ac.th/teachplan/episode/46 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/279 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/104 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/323 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/351 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/203 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4997 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4998 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5001 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5005 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5006 ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว http://dltv.ac.th/teachplan/episode/43 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2335 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/761 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/777 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่างๆของพืช http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3485 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4266 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4267 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4668 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4669 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4811 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4812 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4813 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสง http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5029 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5043 ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาอังกฤษ http://dltv.ac.th/teachplan/episode/93 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/684 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3460 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4324 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4853 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4939 ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาไทย http://dltv.ac.th/teachplan/episode/39 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/688 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2607 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3106 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4262 ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์ http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15961 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15962 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15963 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17162 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17164 ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11708 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11711 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11720 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11722 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11724 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11726 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11733 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11735 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11739 ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทย http://dltv.ac.th/teachplan/episode/79 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/281 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2038 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2043 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2107 ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาอังกฤษ http://dltv.ac.th/teachplan/episode/155 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2097 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2100 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4831 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4935 ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ http://dltv.ac.th/teachplan/episode/199 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/204 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1510 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1513 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1519 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1520 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1521 ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์ http://dltv.ac.th/teachplan/episode/206 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/530 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1555 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3387 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3389 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3391 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3392 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1740 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1743 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1747 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1703 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1722 ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษ http://dltv.ac.th/teachplan/episode/216 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/190 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1640 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1644 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1668 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1670 ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4314 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1432 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1442 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1452 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1456 http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1492


ครูลูกชาวนา www.kluchawna.com

ดู 115 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page