top of page

ทุกเรียนฟรี ปริญญา -ปริญญาเอก ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ l Krulukchawna


กสศ. ขยายเวลาการรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 3

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ก.ย. นี้ ทุนเรียนฟรีตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบในหลายมิติรวมถึงด้านการศึกษาด้วย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. จึงขยายเวลารับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 3 เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบ

ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ

เป็นทุนแรกและทุนเดียวที่ส่งเสริมเยาวชนช้างเผือกสายอาชีพหรืออาชีวศึกษา ให้ได้เรียนฟรีตั้งแต่ปริญญาตรีจนจบปริญญาเอก โดยไม่มีข้อผูกมัด / ผู้รับทุนจะได้รับเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดือนละ 10,000 บาท , ค่าธรรมเนียมการศึกษาปีละ 40,000 บาท , ค่าอุปกรณ์การเรียน 10,000 บาท และสนับสนุนการทำโครงงาน/วิจัย ไม่เกินปีละ 30,000 บาท

โดยผู้ขอรับทุนต้องคุณสมบัติเบื้องต้น

- เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส

- สำเร็จการศึกษา ปวช.หรือ ปวส. /อนุปริญญา ในปีการศึกษา 2563 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส./อนุปริญญา มาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 – 2562)

- เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียน กรณีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 ต้องเป็นมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 20 บนของสาขาที่จบ , หากเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00

- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสาขาเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ คือ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) , สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล


ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ

สามารถสมัครได้ ที่เว็บไซต์ กสศ.

หรือ Scan QR Code ภายในวันที่ 30 ก.ย. นี้เรียบเรียง : krulukchawna

ดู 18,431 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page