top of page

ด่วนมาก กพฐ แจ้ง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ซักซ้อมการอนุมัติการจบการศึกษา กรณีนักเรียนติด 0 , ร, มส,

กพฐ แจ้ง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ให้ช่วยเหลือโรงเรียนเร่งประเมินผลการเรียน

นักเรียน ม.6 ติด 0 , ร, มส,เพื่อให้มีผลการเรียนไปยื่นศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทัน 25 เม.ย.นี้

วันที่ 17 เม.ย.2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้ลงนาม หนังสือ ด่วนมาก ที่ ศธ. 04010/ ว 1369
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษา กรณีนักเรียนติด 0 , ร, มส, ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการลงเวลาเรียนในแบบบันทึกเวลาเรียน และการอนุมัติการจบการศึกษา ความแจ้งแล้ว นั้น


ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีนักเรียนติด 0 , ร, มส, ดังนี้


1. กรณีนักเรียนติด 0 , ร, มส, ให้สถานศึกษามีการกำกับติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนทันที และดำเนินการแก้ไขผลการเรียน 0, ร, มส, ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ให้ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้แล้วเสร็จทันต่อการยื่นข้อมูลประกอบการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา (ภายในวันที่ 25 เมษายน 2563)


2.ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำกับติดตาม และให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติข้างต้นให้ทันกำหนดโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page