top of page

ชื่นชม ผลสอบ O-NET โรงเรียนเอกชนหลายวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ

รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงขอความชื่นชมผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชน ที่ยังคงรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาไว้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะชั้น ป.6 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 4 วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ซึ่งทั้งระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 มีคะแนนสูงที่สุดในวิชาภาษาไทยเหมือนกัน


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ผลสอบชั้น ป.6 มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่าระดับประเทศ เช่นเดียวกับชั้น ม.3 ที่มีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ รวมทั้งภาษาอังกฤษในชั้น ม.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศด้วย โดย รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงขอความชื่นชมผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชน ที่ยังคงรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาไว้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะชั้น ป.6 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 4 วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ซึ่งทั้งระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 มีคะแนนสูงที่สุดในวิชาภาษาไทยเหมือนกัน ในสาระการอ่าน, วรรณคดีและวรรณกรรม และการฟัง การดู และการพูด ตามลำดับ โดยได้มอบให้ สช.นำผลการวิเคราะห์การสอบ O-NET ครั้งนี้ ส่งให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจุดเด่น และเสริมจุดอ่อนได้อย่างตรงจุด อาทิ วิชาคณิตศาสตร์ ในสาระการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น การวัด ซึ่งเป็นวิชาที่มีคะแนนน้อยที่สุดทั้ง 3 ระดับชั้น, วิชาวิทยาศาสตร์ สาระดาราศาสตร์และอวกาศ ในชั้น ป.6, สาระแรงและการเคลื่อนที่ ในชั้น ม.3 และสาระกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ในชั้น ม.6 เป็นต้น จึงได้มอบให้ สช.หารือร่วมกับ กศน.เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และอวกาศ ในแหล่งเรียนรู้ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ และท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ ที่มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ตลอดจนหอดูดาวและท้องฟ้าจำลอง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปด้วยกัน ในส่วนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งจัดสอบเฉพาะชั้น ม.6 ถือว่ามีการพัฒนาถูกทิศทางแล้ว เพราะโรงเรียนเอกชนมีคะแนนเฉลี่ย 34.43 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเพียงเล็กน้อย (35.70) โดยสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เชื่อว่าหากมุ่งมั่นตั้งใจอย่างต่อเนื่อง จะสามารถคงคุณภาพของการสร้างนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ที่มีความรู้ทางวิชาการ คิดเป็นวิเคราะห์ได้ ควบคู่กับทักษะการใช้ชีวิตในยุค 4.0 อย่างมีความสุข


ขอบคุณเพจ ศธ.360

ดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page