top of page

จุฬาลงกรณ์รับนักศึกษาเข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม | Krulukchawna


เงื่อนไขของนิสิตที่เข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยม ๑.เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการตามที่หลักสูตรกำหนด ๒.ส่งเล่มปริญญานิพนธ์ที่สมบูรณ์ จำนวน ๒ เล่ม ๓.ผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้ ๓.๑คุณภาพระดับ A สำหรับผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS หรือ SJR และอยู่ในลำดับควอไทล์ ๑ หรือ ๒ (Q๑ หรือ Q๒) ๓.๒คุณภาพระดับ B+ สำหรับผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS หรือ SJR ที่นอกเหนือคุณภาพ A ๓.๓คุณภาพระดับ B สำหรับผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอื่นตามประกาศหลักเกณฑ์ การยอมรับฯ หรือรายงานการประชุมระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS หรือ SJR ๓.๔คุณภาพระดับ C+ สำหรับผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ ๓.๕คุณภาพระดับ C สำหรับผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๒ หรือวารสารระดับชาติอื่น ๆ ตามประกาศหลักเกณฑ์การยอมรับฯ หรือรายงานการประชุม ระดับนานาชาติ ๔.หลักสูตรที่รับนิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมต้องมีแผนการรับนิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ระดับปริญญาโทด้วยวิธีพิเศษ หรือหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่รับผู้เข้าศึกษาตามแบบ ๒.๒ โดยควรให้นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมได้เรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาบางรายวิชาด้วย

ดู 81 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page