top of page

ครูรักษ์ถิ่น ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 65 | Krulukchawna


ประกาศ

พื้นที่เป้าหมาย ครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาขาวิชาการประถมศึกษา


ขอตรวจสอบพื้นที่ของตนเองก่อนสมัคร

บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัดตามประกาศไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันจนถึงวันสมัคร หากไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตำบล อำเภอ จังหวัดและไม่ตรงตามคุณสมบัติที่โครงการกำหนด ไม่สามารถสมัครได้ดู 322 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page